Zaknihovaný dluhopis – je budoucností v investování? A jak se liší od ostatních dluhopisů?

V současné době se dá investovat dvěma základními způsoby. Buď klasicky do cenných papírů, které si přinesete domů ve fyzické podobě nebo do dluhopisů, které jsou pouze zaregistrované neboli zaknihované. Zaknihovaný dluhopis je podle odborníků zajímavou investiční příležitostí.

Dluhopisy jsou bezpečnější investicí nežli například akcie. Navíc můžete počítat s výplatou v pravidelných intervalech. 

Co je zaknihovaný dluhopis a jak funguje

Zaknihovaný dluhopis je takový, který lze volně (neomezeně) převádět bez nutnost registrace změny vlastníka.

Kdo jsou vydavatelé zaknihovaných dluhopisů

Emisi zaknihovaných dluhopisů má většinou na starosti obchodník s cennými papíry, který má ve svém pracovním týmu specialisty pro vedení evidencí a vypořádání obchodů s cennými papíry.

Zaknihované dluhopisy mají elektronickou podobu a jsou registrovány (vedeny) v centrálních systémech.

Zaknihovaný dluhopis – je budoucností v investování? A jak se liší od ostatních dluhopisů? obrázek 1
Zaknihovaný dluhopis – je budoucností v investování? A jak se liší od ostatních dluhopisů? obrázek 3

Vlastnictví zaknihovaných dluhopisů

Zaknihovaný dluhopis může být vydán pouze formou cenného papíru na jméno nebo doručitele. Jestliže byly vydány dluhopisy na jméno nebo na řad, má emitent (nebo jím pověřená osoba) povinnost vést seznam majitelů dluhopisů.

Což v praxi znamená, že na dluhopisu bude uvedeno jméno oprávněné osoby.

Likvidita

Jedním z hlavních pojmů při nákupu cenných papírů je jejich likvidita. Platí to tedy i při nákupu dluhopisů. Pokud bude dluhopis likvidní, pak není problém prodat ho další osobě ještě před uplynutím doby splatnosti a získat tak zpět svoje finanční prostředky.

Je to tedy jistota, že v případě nouze máte ke svým penězům otevřenou cestu.

Zaknihovaný dluhopis – je budoucností v investování? A jak se liší od ostatních dluhopisů? obrázek 5

Investice do dluhopisů je výhodná i pro drobné investory

Investovat se dá i s malým kapitálem 

Jaké jsou výnosy zaknihovaných dluhopisů

Úroková sazba

U zaknihovaných dluhopisů je důležitým faktorem na výši úrokové sazby především jejich doba splatnosti. U dluhopisů s delší dobou splatnosti jsou úroky mnohem zajímavější nežli u dluhopisů s krátkou dobou splatnosti.

Kupónová platba

Pokud jsou emitovány dluhopisy s pevným kupónem, pak má jejich majitel jistotu pravidelných plateb (úroků). Tyto úroky se označují jako kupónové platby. Kupónové platby jsou vypočteny na základě kupónové sazby, kterou určuje nominální hodnota. Zisk z kupónových plateb se v České republice daní sazbou 15%.

Většinou platí, že po ukončení doby splatnosti majitel dostane (kromě poslední kupónové platby) také vyplacenu nominální hodnotu. Kupón, který se uzavřel při emisi, zůstává neměnný po celou dobu platnosti dluhopisu. Za výhodu lze považovat to, že si majitel snadno spočítá zisk. Nevýhodou může být nerentabilita při růstu úrokových sazeb.

Variabilní výnosy

Výnosnost investice může nepříznivě ovlivnit inflace. A to především u zaknihovaných dluhopisů s delší dobou splatnosti. Tento jev nastává v případě nestability státu.

Diskontovaný výnos

Kromě klasického dluhopisu je také možné si pořídit takzvaný diskontovaný dluhopis. Ten se liší ve dvou skutečnostech. První je nákup za nižší cenu, než je jeho jmenovitá hodnota. Druhou odlišností je způsob vyplácení výnosu.

Ten se nevyplácí průběžně, ale zpětně za celé období, při splatnosti dluhopisu. Investor tedy získá zpět částku, která je rovna jmenovité hodnotě.

Celková návratnost

Celkovou návratnost investice do dluhopisů může ovlivnit sazba poplatků, které jsou účtovány obchodníkem s cennými papíry nebo jejich zprostředkovatelem. Zodpovědná osoba nebo instituce má právo účtovat si poplatky za zřízení i vedení investičního účtu, za převody cenných papírů a za služby spojené s jejich úschovou.

Je tedy nutné, aby se investor seznámil se všemi podklady a skutečnostmi.

Chcete investovat, ale nevíte, jaká možnost je pro vás tou pravou?

Investice do dluhopisů vám zaručí pravidelný příjem i v případě nízké investice 

V čem se liší zaknihovaný dluhopis od běžných dluhopisů

Dluhopisy se v České republice vydávají ve třech základních podobách. Jedná se o státní, komunální a korporátní dluhopisy. Na otázku, zda je výhodnější zakoupit zaknihovanou nebo listinnou podobu, není jednoduché odpovědět.

Menší emise dluhopisů se vydávají většinou v listinné podobě, protože se tak ušetří náklady na zaknihování a také je v tomto případě jednodušší administrativa. U větších emisí je naopak výhodnější zvolit zaknihovanou emisi. Prvním parametrem při výběru dluhopisů je tedy většinou jejich druh. Každý má své výhody a nevýhody. Většinou ale platí, že lze investovat online.

Státní dluhopisy

Nejnižší míra rizika je u cenných papírů, které vydává stát, je však vykoupena nejnižší možností zisku. Státní dluhopisy by měly být schopny pokrýt míru inflace. Podle některých odborníků se tak nestává.

Zaknihovaný dluhopis – je budoucností v investování? A jak se liší od ostatních dluhopisů? obrázek 7
Zaknihovaný dluhopis – je budoucností v investování? A jak se liší od ostatních dluhopisů? obrázek 9

Komunální dluhopisy

Tento druh dluhopisů vydává kraj, město nebo obec. Jinak se od státních dluhopisů příliš neliší. Z hlediska emitenta jsou komunální dluhopisy výhodné. Většinou se z nich financují finančně náročnější investice dané obce.

Může se jednat o výstavbu vodovodů, kanalizací nebo rekonstrukce stávajících zařízení. Z hlediska investora se jedná většinou o finančně nepříliš zajímavou investiční příležitost.

Korporátní dluhopisy

Ze všech tří typů dluhopisů jsou podnikové neboli korporátní dluhopisy z hlediska investora nejzajímavější. A to zejména z důvodu vyšších výnosů. Investor ale musí počítat s vyšším rizikem. Úspěch investice je závislý na prosperitě vybrané firmy.

Pokud bychom ale porovnali akcie a dluhopisy, jsou majitelé dluhopisů oproti akcionářům ve výhodě. Jestliže dojde ke krachu firmy, pak jsou majitelé dluhopisů vyplaceni přednostně před akcionáři. Každý investor by si měl tedy zjistit, jaké jsou podmínky investic do dluhopisů a jak investovat do akcií.

Zaknihovaný dluhopis – je budoucností v investování? A jak se liší od ostatních dluhopisů? obrázek 11

Nejen z hlediska výnosů jsou nejzajímavější korporátní dluhopisy

Kromě pravidelných výplat je výhodou jejich široká nabídka, a tedy možnost porovnání

Hodnota a rizika zaknihovaných dluhopisů

Každý dluhopis má svou nominální (jmenovitou) hodnotu a tržní cenu. Tyto částky nejsou stejné a jsou určovány odlišnými parametry. Tyto dvě hodnoty vám prozradí, jak fungují dluhopisy.

Nominální hodnota dluhopisu

Nominální hodnota je známa při emisi a je uvedena v základních parametrech dluhopisu. Jedná se tedy o částku, kterou majitel dluhopisu obdrží v uvedený den splatnosti.

Likviditní riziko

Ukazatel likvidity nám prozradí, jak rychle a za jakých podmínek je možné investici přeměnit na hotové peníze. V případě, že se investor rozhodne pro nejvýnosnější investici, musí počítat s nejvyšší rizikovostí a nejnižší likviditou.

Tržní cena dluhopisu

Tržní cena neboli hodnota je určována nabídkou a poptávkou na trhu. Mění se tedy v závislosti na situaci na trhu.

Riziko úrokové sazby

Každý vlastník dluhopisu podstupuje riziko poklesu ceny dluhopisu. K tomuto poklesu může dojít v důsledku změny tržních úrokových sazeb.

Kreditní riziko

Za kreditní riziko se považuje situace, kdy není emitent schopný dostát svým závazkům v oblasti splacení nominální hodnoty. Jde tedy o to, zda je emitent dostatečně bonitní, aby mohl splatit své dluhy v plné výši a v určeném období. Je tedy nutné mít na paměti, že vyšší výnos může znamenat vyšší riziko.

Správným výběrem investice do dluhopisů si zajistíte pravidelné výnosy bez nutnosti placení vstupních poplatků

Na závěr ještě několik důležitých informací o dluhopisech

Některé dluhopisy mohou být na první pohled pro investora z hlediska výnosu velice atraktivní. Je ale zapotřebí zvážit veškerá rizika. „Bezpečný“ výnos přinášejí pouze kvalitní státní nebo korporátní dluhopisy.

V případě korporátních dluhopisů je třeba vybírat takovou společnost, která má dostatečnou prestiž a je v dobrém ekonomickém stavu. Pro zvýšení zájmu investorů si společnost může nechat vypracovat hodnocení od ratingových agentur. Pak se můžete snadněji zorientovat a vybrat si nejlepší dluhopisy

Zaknihovaný dluhopis – je budoucností v investování? A jak se liší od ostatních dluhopisů? obrázek 13

Pomůžeme vám najít správnou strategii v oblasti investic do dluhopisů

Výsledkem bude jistota pasivního příjmu