Druhy dluhopisů, s nimiž se můžete setkat. Jaké to jsou?

Pokud hledáte vhodný způsob zhodnocení vašich peněz, jsou investice do dluhopisů jednou z voleb, která přinejmenším stojí za zvážení. Co to dluhopisy jsou a jaké jsou druhy dluhopisů, s tím vás seznámíme na následujících stránkách.

Nejprve si řekněme, co to dluhopis vůbec je

Dluhopisy mohou mít podobu zaknihovaného nebo listinného cenného papíru, opravňujícího jeho majitele vyžadovat od vydavatele dluhopisu (takzvaného emitenta)
  • výplatu nominální hodnoty dluhopisu (tzn. hodnoty, za níž majitel dluhopis nakoupil) po ukončení doby splatnosti dluhopisu
  • vyplácení stanoveného výnosu z dluhopisu
  • případně plnění dalších povinností tak, jak jsou stanovené v emisních podmínkách
Druhy dluhopisů, s nimiž se můžete setkat. Jaké to jsou? obrázek 1
Druhy dluhopisů, s nimiž se můžete setkat. Jaké to jsou? obrázek 3

Dluhopis je zkrátka vyjádřením závazku dlužníka věřiteli, kde jste vy jakožto majitel dluhopisu věřitelem a společnost, která dluhopis vydala, je dlužníkem.

Dluhopisy jsou pro jejich vydavatele možností, jak zajistit finance pro svůj další růst či pro svůj projekt, aniž by museli sahat k bankovnímu úvěru.

Investory zase k dluhopisům láká možnost zhodnotit takto své úspory a zajistit si zdroj poměrně předvídatelných pasivních příjmů.

Kdo může vydávat a kupovat emitované dluhopisy?

Vydavatelem neboli emitentem dluhopisu se může stát jakákoliv právnická osoba. Chce-li dluhopis vydat osoba fyzická, musí mít podnikatelské oprávnění.

Pro emisi dluhopisu je nutné mít povolení ministerstva financí a souhlas České národní banky. U zaknihovaných dluhopisů musí emitent zveřejnit emisní podmínky.

Povolení ministerstva financí nemusí být potenciálnímu emitentovi uděleno, pokud například emitent neprokáže schopnost své závazky splácet, nebo by například nebyla daná emise v souladu se státní finanční politikou či potřebami finančního trhu.

Oproti tomu nákup dluhopisů může provádět jakýkoliv investor, jedinou podmínkou je dosažení 18 let věku.

Druhy dluhopisů, s nimiž se můžete setkat. Jaké to jsou? obrázek 5

Jaké typy výnosů mohou dluhopisy nabízet?

Dluhopisy můžeme rozlišovat podle typu zúročení, které vám nabízí, na:

Dluhopisy s měnící se úrokovou sazbou

Úroková sazba je u těchto dluhopisů proměnlivá a váže se k mezibankovním úrokovým sazbám.

Indexové dluhopisy

Výnos z tohoto dluhopisu je proměnlivý, protože je je vázaný na vývoj daného indexu (například mzdy, komodity apod.)

Diskontované dluhopisy

Výnos z tohoto typu dluhopisu je dán rozdílem mezi nominální hodnotou a pořizovací cenou. Dluhopis nakoupíte za méně, než je jeho nominální cena, a při konci splatnosti emitent dluhopis odkoupí zpět právě za cenu nominální.

Kuponové dluhopisy s fixní sazbou

U tohoto typu dluhopisů je úroková sazba předem daná a po dobu splatnosti dluhopisu se nemění. Jejich vlastníci dostávají od emitenta pravidelné platby (tzv. kupony) v předem dané výši.

Typy dluhopisů podle doby splatnosti

Další dělení dluhopisů může být podle doby jejich splatnosti:
Dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku
Doba splatnosti dluhopisu se pohybuje mezi 1-10 lety
Doba splatnosti těchto dluhopisů přesahuje 10 let
Nepříliš častá forma dluhopisů bez dané doby splatnosti. Perpetuální dluhopisy jsou vydávané na dobu neurčitou, s pravidelnou výplatou výnosů.
Druhy dluhopisů, s nimiž se můžete setkat. Jaké to jsou? obrázek 7

Některé další druhy dluhopisů podle emitenta

Firemní / Korporátní dluhopisy

Dluhopisy vydávané konkrétními firmami a společnostmi. Firemní dluhopisy jsou oblíbené díky (zpravidla) vyšším zhodnocením, na druhou stranu bývají ale firmy rizikovějšími emitenty než například státy či banky.

Státní dluhopisy

Populární typ dluhopisů mezi investory, protože je spojen s nižšími riziky, než jiné typy dluhopisů - ačkoliv rizika státních dluhopisů mohou být relativní. Dluhopisy vydává a za jejich splácení ručí samotný stát.

Komunální / Municipální dluhopisy

Tento typ dluhopisů vydávají města a obce. Za jejich splacení zpravidla ručí svým majetkem. Také obecní dluhopisy jsou obvykle považovány za bezpečnější.

Bankovní dluhopisy

Zřejmě vás nepřekvapí, že jde o dluhopisy vydávané bankami. Jelikož bankovní sektor bývá poměrně přísně regulovaný, jsou také bankovní dluhopisy poměrně důvěryhodnou investicí, populární u nízkorizikových investorů.

High-yield dluhopisy

Rizikové dluhopisy, zato s nadstandardně vysokým výnosem. Často jde o spekulativní dluhopisy s nízkým ratingem (potenciálně nízkou schopností dostát svým závazkům).

Co jsou sběrné dluhopisy?

Občas je možné setkat se rovněž se specifickým typem tzv. sběrných dluhopisů. Jedná se o dluhopisy sestávající ze souborů dalších dílčích dluhopisů, které společně tvoří jeho jmenovitou hodnotu.

Vlastnictví těchto dílčích dluhopisů vás opravňuje k podílu na sběrném dluhopisu.

Více se sběrnému dluhopisu věnuje tento článek.

Druhy dluhopisů, s nimiž se můžete setkat. Jaké to jsou? obrázek 9
Druhy dluhopisů, s nimiž se můžete setkat. Jaké to jsou? obrázek 11

Dluhopisy u nás nakoupíte rychle

V uplynulých letech se občas hovořilo i o takzvaných korunových dluhopisech. Co jsou korunové dluhopisy?

Korunové dluhopisy jsou dluhopisy v nominální hodnotě jedné koruny. Trik u těchto dluhopisů spočíval v tom, že nepodléhaly srážkové dani 15 % jako je tomu u všech běžných typů dluhopisů.

Základ daně se totiž zaokrouhloval na celé koruny dolů. V případě dluhopisů o hodnotě jedné koruny to znamená, že po takovém zaokrouhlení získáte číslo 0 – nula tedy od nuly pojde a výsledná daň byla u takových dluhopisů rovněž nulová.

Toho, že bylo u korunových dluhopisů zdanění nulově, samozřejmě okamžitě využila řada bank, firem, politiků i investorů všeho druhu pro maximalizaci nezdaněných příjmů.

Trik s korunovými dluhopisy je ale u konce – od roku 2020 se v rámci daňových změn začaly tyto dluhopisy danit jako kterékoliv jiné…

Zajímáte se o dluhopisy i jako investoři?

Pak nevynechte náš srovnávač dluhopisů, kde evidujeme desítky českých dluhopisů od předem prověřených firem. Podívejte se na jejich nabídku a rozhodněte se, kde své peníze nejlépe zhodnotit!