Emise dluhopisů - jaké podmínky musí emitenti splňovat, než začnou dluhopisy nabízet

Kdo může emitovat dluhopisy? Jaké podmínky je třeba splnit, než se do emise dluhopisů pustí? Nad čím je třeba přemýšlet a co je nutné připravit, než začněte investorům tyto cenné papíry nabízet, to se dozvíte v následujícím textu.

Kdo může vydat dluhopisy?

Jednoduše řečeno, dluhopis může od vydání novely zákona o dluhopisech z r. 2012 vydávat každý, včetně fyzických osob, ačkoli typicky jsou vydavateli dluhopisů státy, samosprávní celky či firmy. Důležité je splnění podmínek, které najdete uvedeny zde.

Emise dluhopisů - jaké podmínky musí emitenti splňovat, než začnou dluhopisy nabízet obrázek 1

Emise dluhopisu s sebou může nést řadu vedlejších povinností

Ještě než přistoupíte ke konkrétním krokům vydání dluhopisů, musíte si ujasnit několik věcí. V první řadě se rozhodněte, komu bude emise určena. Širší veřejnosti, nebo pouze vymezenému okruhu investorů?

Jestliže chcete emitovat dluhopisy pro veřejnost, bude nutné připravit prospekt (více o tomto dokumentu níže). U neveřejných emisí se lze obejít i bez prospektu.

Dále se rozhodněte, zda a jak budou vaše dluhopisy zajištěné. U zajištěných emisí je vždy nutné připravit náležité zajišťovací smlouvy.

Ještě než přistoupíte ke konkrétním krokům vydání dluhopisů, musíte si ujasnit několik věcí. V první řadě se rozhodněte, komu bude emise určena. Širší veřejnosti, nebo pouze vymezenému okruhu investorů?

Pokud nechcete distribuovat dluhopisy sami, můžete tento úkol svěřit například bance nebo obchodníku s cennými papíry. V takovém případě budete ale potřebovat ještě distribuční smlouvu.

Jestliže chcete emitovat dluhopisy pro veřejnost, bude nutné připravit prospekt (více o tomto dokumentu níže). U neveřejných emisí se lze obejít i bez prospektu.

Dále se rozhodněte, zda a jak budou vaše dluhopisy zajištěné. U zajištěných emisí je vždy nutné připravit náležité zajišťovací smlouvy.

Pokud nechcete distribuovat dluhopisy sami, můžete tento úkol svěřit například bance nebo obchodníku s cennými papíry. V takovém případě budete ale potřebovat ještě distribuční smlouvu.

Vydáváte-li dluhopisy, emise se neobejde bez podmínek a prospektu

Emisní podmínky

Emisní podmínky jsou souhrnem základních informací k emisi, obsahují tedy údaje, jako například:

 • Kdo je emitentem dluhopisu
 • Jaká je jmenovitá (nominální) hodnota dluhopisu
 • Jaký je výnos dluhopisu
 • Datum emise dluhopisu
 • Datum splatnosti dluhopisu
 • Upisovací lhůta
 • A další informace vyžadované zákonem či druhem dané emise

Emisní podmínky nemusí být schváleny Českou národní bankou, což ale neplatí o emisních prospektech.

Emisní prospekt

Je potřebný v případech, kdy vydáváte dluhopisy pro veřejnost a vyžaduje schválení ČNB.

Výjimkou jsou:

 • emise nižší než € 1 000 000
 • emise vyšší než € 1 000 000, ale určené kvalifikovaným investorům
 • emise s minimální jmenovitou hodnotou € 100 000
 • emise pro méně než 150 osob

Emisní prospekt je formálním dokumentem, který může mít až desítky stran a musí splňovat veškeré náležitosti.

Emitent musí poskytnout například, auditované účetní údaje, popsat náplň své činnosti či projektu. Součástí prospektu může být i identifikace střetu zájmů, analýza trhu / sektoru a další informace.

Platnost prospektu je 12 měsíců od jeho schválení, je proto nutná každoročná aktualizace, zohledňující případné změny ( v projektu, v odvětví, v korporátní struktuře, nové účetní údaje apod.).

Více informací o emisních podmínkách a prospektech si můžete přečíst například zde.

Emise korporátních dluhopisů: zaknihované, nebo listinné?

Při emisi je rovněž třeba rozhodnout, bude-li se jednat o dluhopisy zaknihované či listinné. Listinné dluhopisy jsou fyzické archy, zatímco zaknihované dluhopisy jsou pouze záznamy v registraci cenných papírů (spolu se jmény jejich majitelů).

Zaknihování dluhopisu s sebou nese větší náklady i složitější administrativu, proto se u menších emisí často doporučuje jít spíše formou listin. Naopak u velké emise se stovkami a tisíci investorů dávají emitenti většinou přednost zaknihování.

Emise dluhopisů - jaké podmínky musí emitenti splňovat, než začnou dluhopisy nabízet obrázek 3
Emise dluhopisů - jaké podmínky musí emitenti splňovat, než začnou dluhopisy nabízet obrázek 5

Vydání a úpis dluhopisů

Jakmile jsou připraveny emisní podmínky a případný prospekt u veřejných emisí, je dalším krokem zahájení spolupráce s Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP).

CDCP vám přidělí identifikátor emise ISIN, v případě zaknihované emise vás pak zaregistruje do centrální evidence.

U listinného dluhopisu je rovněž nutné zajistit jejich tisk. což můžete provést s pomocí tiskárny cenných papírů, případně sami zajistit jejich náležitou podobu.

Zbývá již jen připravit smlouvu o úpisu dluhopisů investorům k podepsání, a konečně distribuci dluhopisů zahájit.

Patříte mezi emitenty, kteří by rádi svou nabídku představili širší veřejnosti?

Zaregistrujte ji do našeho srovnávače dluhopisů! Představujeme desítky českých dluhopisů od prověřených emitentů . Můžete se stát jedním z nich, případně sami investovat do zajímavých projektů ostatních společností.